Home Werking Demo Download Licentiecode Vragen Over Roovos RooDent Contact

LICENTIEOVEREENKOMST RooTocol™

BELANGRIJK – LEES DIT AANDACHTIG:
DOOR DE PROGRAMMATUUR TE INSTALLEREN, TE KOPIëREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BENT U DAARAAN GEBONDEN. INSTALLEER, KOPIEER, DOWNLOAD, BENADER OF GEBRUIK DEZE PROGRAMMATUUR NIET ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN.

RooTocol™ betreft:
1. de RooTocol software applicatie en bijbehorende documentatie en drivers (“de Applicatie”).
2. de RooTocol Runtime engine (“Runtime”) en Extra‘s;

De ingesloten computerprogrammatuur en de daarbij behorende documentatie (hierna gezamenlijk te noemen: “de Software”) is door Roovos Organisatieontwikkeling (hierna te noemen: “Roovos”) aan u in licentie gegeven, hetgeen uitdrukkelijk geen overdracht van enig (intellectueel) eigendomsrecht inhoudt. U mag de Software alleen gebruiken onder de voorwaarden van deze overeenkomst, waarbij Roovos zich alle rechten voorbehoudt die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend. De aan u verleende rechten hebben enkel betrekking op het auteursrecht van Roovos, doch niet op octrooirechten en andere rechten van intellectuele eigendom van derden. U bent eigenaar van de media waarop de Software is vastgelegd, maar Roovos en haar licentiegevers behouden de (intellectuele) eigendom van de Software zelf.

1. Gebruiksrecht

Licentievergoeding
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u zich bereid tot het betalen van een licentievergoeding. Na betaling van de licentievergoeding, verleent Roovos u, onder de voorwaarden van deze overeenkomst, onder verstrekking van een licentiecode, het volgende gebruiksrecht:
(a) De Software. Deze licentie geeft u het recht om één (1) kopie van de Software op één (1) computer tegelijk te gebruiken. Zelfs indien zowel de Apple-versie als de Windowsversie van de Software zijn ingesloten, bent u gerechtigd om slechts één platformversie van de Software (d.w.z. de Apple- of de Windowsversie) per keer te gebruiken, behoudens voorzover artikel 1 (d) van toepassing is.
Het is u niet toegestaan om de Applicatie te gebruiken met enige middleware, applicatieserver, CGI of andere programmatuur of technologie die het mogelijk maakt enige database te benaderen met meer dan een enkele client.
Het u niet toegestaan de Extra‘s of een gedeelte ervan te distribueren voor het gebruik door derden als een toolkit.
(b) Licentie voor back-updoeleinden, draagbaar en thuisgebruik. Deze licentie geeft u het recht om één kopie te maken van de Software in de vorm van computertaal enkel voor back-updoeleinden. Daarnaast mag de eerste gebruiker van de computer waarop de Software is geïnstalleerd een tweede kopie maken voor zijn of haar exclusieve gebruik op hetzij een thuiscomputer hetzij een draagbare computer. Als een uitdrukkelijke voorwaarde van deze Licentie moet u op iedere kopie elke auteursrechtaanduiding en andere aanduiding van intellectuele eigendom reproduceren waarin is aangegeven dat het originele exemplaar is verstrekt door Roovos.
(c) Geen overdracht van rechten. Het is u niet toegestaan de rechten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen of te verlenen aan enige derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roovos.
(d) Upgrades en updates. Indien de Software is gelicentieerd als een “upgrade” of “update”, mag u de Software alleen gebruiken om voordien geldig gelicentieerde versies van dezelfde Software te vervangen. U stemt ermee in dat het gebruiksrecht van de upgrade of update niet inhoudt dat een tweede licentie wordt verleend op de Software (d.w.z. u mag de upgrade of update niet tezamen met de Software die hij vervangt gebruiken, noch mag u de Software die vervangen wordt overdragen aan een derde partij).

2. Overige beperkingen

HET IS U NIET TOEGESTAAN DE SOFTWARE TE REVERSE ENGINEEREN, DECOMPILEREN OF TE DEMONTEREN BEHOUDENS VOORZOVER ZULKS WETTELIJK IS TOEGESTAAN. U MAG DE SOFTWARE OF DELEN DAARVAN NIET WIJZIGEN, AANPASSEN, VERTALEN, VERHUREN, LEASEN, UITLENEN NOCH IS HET U TOEGESTAAN WERKEN TE MAKEN DIE AFGELEID DAN WEL GEBASEERD ZIJN OP DE SOFTWARE OF EEN GEDEELTE DAARVAN. DE SOFTWARE IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN DE BESTURING VAN KERNCENTRALES, NAVIGATIE- OF COMMUNICATIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSGELEIDINGSSYSTEMEN, LEVENSONDERSTEUNENDE SYSTEMEN OF ANDERE OMGEVINGEN WAARIN HET FALEN VAN DE SOFTWARE KAN LEIDEN TOT DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE MATERIËLE OF MILIEUSCHADE.

3. Beëindiging

Deze overeenkomst is van kracht totdat zij beëindigd is. De overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst of enige voorafgaande mededeling van Roovos, indien u niet voldoet aan enige voorwaarde van deze overeenkomst. De bepalingen in de artikelen 5, 6, 8 en 9 zullen na de beëindiging onverminderd van kracht blijven.

5. Garantie en aansprakelijkheid.

Roovos garandeert gedurende negentig (90) dagen na de datum van verkrijging van een geldige licentiecode dat de Software zoals die is verschaft door Roovos, wezenlijk voldoet aan de door Roovos gepubliceerde specificaties voor de Software. De garantie strekt enkel tot, naar keuze van Roovos, vervanging van de media, teruggave van de aanschafprijs of reparatie of vervanging van de Software die aan Roovos dient te worden geretourneerd.
Deze beperkte garantie is de enige garantie die wordt gegeven door Roovos. Roovos en haar licentiegevers aanvaarden nadrukkelijk geen enkele andere aansprakelijkheid en/of voorwaarden, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daar onder begrepen, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoop en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de software en het bijbehorende schriftelijke materiaal. Bovendien bestaat er geen garantie met betrekking tot verstoring of aantasting van uw genot van de software alsmede inbreuken op eigendomsrechten van derden. Roovos garandeert niet dat de software zonder onderbreking of fouten zal werken, of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Geen mondelinge of schriftelijke mededeling van Roovos zal enige garantie kunnen inhouden.
Aangezien het in sommige landen niet is toegestaan om de hier bedoelde aansprakelijkheden uit te sluiten of te beperken, bestaat de mogelijkheid dat de bovenstaande beperking niet op u van toepassing is.
De voorwaarden van deze vrijwaring van aansprakelijkheid en de beperkte aansprakelijkheid voortvloeiend uit dit artikel 5 tasten de wettelijke rechten van een klant die de software anderszins verkrijgt dat in het kader van bedrijfsvoering niet aan, noch beperken of sluiten zij enige aansprakelijkheid uit voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Roovos.

6. Beperking van verhaal en schadeloosstelling

(a) Uitsluiting
In geen geval zijn Roovos of welke van haar licentiegevers ook, alsmede directeuren, functionarissen, werknemers van voornoemde rechtspersonen aansprakelijk voor enige gevolgschade dan wel incidentele, indirecte of speciale schade (dergelijke schade omvat, maar is niet beperkt tot, schade door winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsgegevens en dergelijke), of deze schade voorzienbaar was of niet, ontstaan door het gebruik van de software of het bijbehorende schriftelijke materiaal, ongeacht de grondslag van de vordering en zelfs indien Roovos of een vertegenwoordiger van Roovos is ingelicht over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

(b) Beperking
De aansprakelijkheid van Roovos voor schade die niet is uitgesloten door artikel 6(a) is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal, door welke oorzaak de schade dan ook is ontstaan en ongeacht de vorm van de actie, bedragen het hoogste van de navolgende bedragen: € 5,00 (vijf euro) of het bedrag dat is betaald voor de software die de schade heeft veroorzaakt. Partijen zijn het erover eens dat deze beperking van verhaal en aansprakelijkheid onafhankelijk zal worden afgedwongen en dat het niet nakomen van enige essentiële garantieverplichting deze beperking onverlet laat.
Aangezien het in sommige landen niet is toegestaan om de hier bedoelde aansprakelijkheden uit te sluiten of te beperken, bestaat de mogelijkheid dat de bovenstaande beperking niet op u van toepassing is. Niets in deze overeenkomst tast de wettelijke rechten van een klant die de software anderszins verkrijgt dat in het kader van bedrijfsvoering aan.

7. Technische ondersteuning

Alleen gebruikers met een geldige licentiecode hebben recht op technische ondersteuning voor zover deze betrekking heeft op de werking of installatie van deze Software.

8. Vrijwaring

U vrijwaart Roovos tegen alle claims, acties, schaden, kosten (inclusief redelijke kosten van juridische of andere professionele bijstand) en aansprakelijkheden voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van enige door u aan een derde ter beschikking gestelde Software.

9. Algemeen

Op deze licentieovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Deze overeenkomst behelst de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de Software en vervangt alle eventuele eerdere, mondelinge dan wel schriftelijke, overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot de onderhavige materie. Een aanvulling of wijziging in enige bepaling van deze overeenkomst is enkel en alleen geldig als deze schriftelijk is gedaan en is ondertekend door Roovos. Indien enige bepaling van deze Licentie door een bevoegde rechter in strijd met de wet wordt geacht, zal die bepaling worden toegepast voor zover dat is toegestaan en zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht blijven.

september 2011

Disclaimer Licentievoorwaarden © Roovos Organisatieontwikkeling